This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Ranking UEFA

Country ranking 2019/2020

Pos Country Teams Points
1º  =
Spain 7 91.569
2º  =
England 7 80.891
3º  =
Germany 7 63.784
4º  =
Italy 7 61.796
5º  =
France 6 53.248
6º  =
Portugal 5 45.849
7º  =
Russia 6 44.383
8º  =
Belgium 5 36.300
9º  =
Netherlands 5 34.150
10º  =
Ukraine 5 33.100
11º  =
Turkey 5 31.800
12º  =
Austria 5 30.725
13º  =
Czech Republic 5 27.300
14º  =
Denmark 4 27.000
15º  =
Cyprus 4 25.750

Full standings

Club ranking 2019/2020

Pos Team Ranking
1º  = Real Madrid
123.757
2º  = Barcelona
115.757
3º  = Atlético
115.757
4º  = Bayern München
113.542
5º  = Juventus
107.214
6º  = Man City
103.857
7º  = PSG
95.133
8º  = Liverpool
90.857
9º  = Arsenal
89.857
10º  = Man Utd
86.857
11º  = Sevilla
85.757
12º  = Tottenham
79.857
13º  = Dortmund
77.542
14º  = Chelsea
76.857
15º  = Roma
74.214

Full standings

Country coefficients 2019/2020

Pos Country Teams Points Average
1º  =
England 7 65 9.285
2º  =
Spain 7 61.5 8.785
3º  =
Netherlands 5 39 7.800
4º  =
Germany 7 54 7.714
5º  =
Scotland 4 30 7.500
6º  =
Portugal 5 33.5 6.700
7º  =
Italy 7 42.5 6.071
8º  =
Belgium 5 30 6.000
9º  =
France 6 34 5.666
10º  =
Serbia 4 21 5.250
11º  =
Romania 4 19.5 4.875
12º  =
Sweden 4 19 4.750
13º  =
Croatia 4 17.5 4.375
14º  =
Ukraine 5 21 4.200
15º  =
Cyprus 4 16.5 4.125

Full standings

Club coefficients 2019/2020

Pos Team Team Coef.
1º  = Bayern München
13.542
2º  = PSG
13.133
3º  = Man City
12.857
4º  = Juventus
12.214
5º  = Liverpool
11.857
6º  = Barcelona
11.757
7º  = Leipzig
11.542
8º  = Napoli
11.214
9º  = Tottenham
10.857
10º  = Chelsea
10.857
11º  = Real Madrid
10.757
12º  = Atlético
10.757
13º  = Valencia
10.757
14º  = Ajax
10.560
15º  = Dortmund
10.542

Full standings

Last update: 2019-11-15 02:59

Zapping

No tv schedule yet for US (change)